VvE

Vereniging van Eigenaren

Klik op een van de onderstaande hoofdstukken om direct naar de betreffende tekst te gaan.

1. Inleiding
2. Bestuur
3. Administrateur
4. Wijkbeheerder
5. Tuinonderhoud
6. Groot onderhoud
7. Openbare ruimte
8. VvE Belang
9. Veelgestelde vragen

Bent u VvE-lid en wilt u informatie en documenten m.b.t. de VvE inzien? Log dan hier in.


1. Inleiding

WAT HOUDT DE VERENIGING VAN EIGENAREN (VvE) IN?
(Bron: Handboek voor de VvE van VvE Belang)

Ontstaan

In 1951 is de wetgever met de ‘appartementswet’ gekomen om het kopen van een etage mogelijk te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de aansprakelijkheid van het gehele gebouw werd geregeld. De kern daarvan is dat een pand of gebouw gesplitst kan worden in appartementsrechten, wat betekent dat men een appartementsrecht koopt en geen eigendom van een huis.

Juridisch

Juridisch zijn de appartementseigenaren gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw met de daarbij behorende grond. Waarbij er een privé gebruik is en een gemeenschappelijk eigendom. Voor het gemeenschappelijk eigendom is wettelijk een VvE voorgeschreven.

Splitsingsakte

In Vogeldorp is er een zogeheten verticale splitsing toegepast. Dit wil zeggen: een onderverdeling van de grond in kavels. De splitsingsakte is het juridische fundament van het appartementencomplex. Hierin staan de afwijkingen van het Model Splitsingreglement en eventueel nadere bepalingen. De splitsingsakte ontvangt de koper bij aankoop van het huis.

Model Splitsingreglement

Dit is een onderdeel van de splitsingsakte. Het splitsingsreglement is de ‘grondwet’ voor appartementseigenaren. Het is het totaal aan spelregels voor het functioneren van de VvE. Als er over bepaalde onderwerpen niets staat vermeld in de splitsingsakte, gelden de bepalingen uit het model splitsingsreglement. Kijk in de Akte van Splitsing welk modelreglement van toepassing is verklaard. Het Model Splitsingsreglement ontvangt de koper bij aankoop van het huis.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

In principe worden alle beslissingen genomen in de Algemene Leden Vergadering (ALV), het hoogste orgaan van de VvE, tenzij de wet of de statuten de beslissingsbevoegdheid aan een ander hebben overgedragen. Een ALV wordt minimaal één keer per jaar gehouden en alle eigenaren worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens een ALV worden o.a. zaken besproken en/of vastgesteld zoals de begroting, de exploitatierekening van het vorige boekjaar, schulden en bezittingen, groot onderhoud en verantwoording van bestuursleden voor het door hen uitgevoerde beheer en beleid.

Huurders en eigenaren

In Vogeldorp wonen huurders en kopers. Kopers of eigenaren van een huis zijn verenigd in de VvE, waaronder ook de groot-eigenaar. Huurders huren een ‘appartement’ van de groot-eigenaar die de huurders vertegenwoordigt in de VvE. De groot-eigenaar in Vogeldorp is Woonstichting De Key.

terug naar boven


2. Bestuur

Het bestuur van de Verening van Eigenaren Vogeldorp bestaat momenteel (november 2017) uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Hilde Gunneweg
   Secretaris: Dhr. Tjalling Kikkert
  • Penningmeester: Dhr. G.M. (Mike) van Galen
  • Bestuurslid: Simon Rosmolen
  • Bestuurslid: Peter den Hond

terug naar boven


3. Administrateur

Skymark VvE heeft de VvE Vogeldorp in beheer. Zij verzorgen werkzaamheden die onder het administratief, financieel en technisch beheer vallen. Hierbij valt te denken aan onder andere:

  • – Het innen van de voorschotbijdragen

 

  • – Controle houden op de betaling van de voorschotbijdragen

 

  • – Opstellen van de jaarstukken

 

  • – Het maken van een concept begroting

 

  • – Mede opstellen van de agenda, regelen van een locatie, uitnodigen van leden voor de ALV

 

  • – Verzorgen en versturen van het verslag van de ALV

 

  • – Verzorgen van een jaarlijkse technische inspectie op basis van een meerjarenonderhoudsplan

 

  • – Contracten afsluiten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Zoals bijv. voor het tuinonderhoud of het schoonmaken van dakgoten maar ook rioolontstopping e.d.

 

  – Verhelpen van technische calamiteiten

terug naar boven


4. Wijkbeheerder

Via Woonstichting De Key huurt VvE Vogeldorp een wijkbeheerder in. De taken van de wijkbeheerder zijn:

  • – Toezicht en controle op het onderhoud van woongebouwen.

 

  • – Toezicht en controle op semi-openbare ruimte.

 

  • – Uitvoering van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden in algemene ruimten en aan het casco van de woningen en bedrijfsgebouwen.

 

  • – Het doorgeven van grotere reparatieverzoeken aan Skymark.

 

  • – Contact met bewoners.

 

  – Contact anders dan met bewoners.

terug naar boven


5. Tuinonderhoud

Het tuinonderhoud in Vogeldorp wordt uitgevoerd door Van der Tol B.V.

terug naar boven


6. Groot onderhoud

terug naar boven


7. Openbare ruimte

terug naar boven


8. VvE Belang

VvE Vogeldorp is lid van VvE Belang, een belangenorganisatie voor appartementseigenaren. Zodra er vragen en/of problemen zijn op juridische en/of bouwkundig gebied kunnen we ondersteuning krijgen van VvE Belang. Voor meer informatie zie www.vvebelang.nl.

Publicaties
Wie meer wil weten over VvE’s kan bij VvE Belang ondermeer de volgende boeken bestellen (met 25% korting):
– Het Handboek voor de VvE (€15,-)
– Het ABC van de VvE (€22,50)

terug naar boven


9. Veelgestelde vragen

terug naar boven